بیمه آتشسوزی و پوشش های مختلف آن

بیمه نامه ای که خسارات ناشی از آتشسوزی ، صاعقه و انفجار را پوشش دهد به طور خلاصه بیمه آتشسوزی مینامند ، در این بیمه نامه به طور معمول خسارات وارد به اموال افراد مورد بیمه قرار میگیرد . با توجه به نرخ بسیار پایین حق بیمه در این رشته بیمه ای ، نخریدن بیمه نامه آتشسوزی از طرف مالکین یا ساکنین دور از منطق به نظر میرسد . برای مثال ملک مسکونی و محتویات آن به ارزش یک میلیارد ریال با توجه به تخفیفات قابل ارائه سالیانه با حدود 15 هزار تومن بیمه خواهد شد .

سایر پوشش های رایج در این رشته بیمه ای شامل پوشش زلزله ، سیل و طغیان آب ، ضایعات ناشی از برف و باران ، ترکیدگی لوله ، سرقت  ، شکست شیشه ، مسئولیت بیمه گذار در قبال خسارات وارد به همسایگان و پرداخت هزینه اسکان موقت میباشد که در صورت تمایل به اخذ هر کدام از این پوشش ها لازم است خریدار بیمه ابتدا بیمه اصلی شامل آتشسوزی  ،صاعقه و انفجار را برای ملک خود خریداری نموده باشد .