این نوع بیمه نامه جهت ارائه پوشش به بازرگانانی است که جهت جا به جایی محموله های خود نیاز به پشتوانه داشته باشند.پوشش های قابل ارائه در این بیمه نامه شامل چند حالت میباشد که به شرح زیر است :

۱ – از بین رفتن کل محموله : در این حالت تنها در صورتی که کل محموله از بین برود خسارت قابل پرداخت خواهد بود و خسارات جزئی پرداخت نمیشود .

۲ – کلوز C : آتشسوزی ، انفجار ، به گل نشستن ، زمین گیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور ، واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی ، تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب ، تخلیه کالا در بندر اضطراری ، تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه در هنگام فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی یا به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

۳ – کلوز B : پوشش های کلوز C به همراه خطرات زلزله ، آتشفشان یا صاعقه ، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی ، ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر یا محل انبار ، تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور

۴ – کلوز A : شامل کلیه پوشش های B و C بوده و کلیه خسارات وارده که در آن کلوزها پوشش داده نشده را شامل شده به غیر از مواردی نظیر عمدی بودن خسارت ، عدم تناسب وسیله حمل با نوع کالا ، اعتصاب و شورش و مواردی از این دست.