بیمه حوادث بسیار گسترده است،کارگران یک واحد تولیدی،مسافران یک تور مسافرتی،ورزشکاران،دانش آموزان و به طور کلی تمامی کسانی که ممکن است خطر حادثه ایشان را تهدید نماید همگی نیازمند به این بیمه نامه هستند.شما میتوانید این بیمه نامه را به صورت انفرادی خریداری نمایید یا اگر در گروه یا تیمی هستید که فعالیت مشترکی را با هم انجام میدهید میتوانید این بیمه نامه را به صورت گروهی خریداری نموده و از تخفیفات خرید گروهی نیز برخوردار شوید.

بیمه نامه حوادث دارای 3 پوشش کلی و رایج میباشد،پوشش هزینه پزشکی خسارات وارد به بیمه شده در اثر حوادث را در زمینه هزینه های پزشکی پرداخت مینماید،پوشش نقص عضو سرمایه تعیین شده در بیمه نامه را در صورتی که برای بیمه شده نقص عضوی بر اثر حوادث پیش آید پرداخت نموده و پوشش فوت سرمایه تعیین شده در بیمه نامه را به افرادی که بیمه شده به عنوان ذینفع در بیمه نامه تعیین نموده است پرداخت مینماید.

به طور کلی سرپرستان خانوار به خصوص کسانی که مشاغل پر خطر دارند،ورزشکاران به خصوص ورزشکاران حرفه ای و کلیه افرادی که خطر حادثه بیشتر از دیگران زندگی خود و اطرافیانشان را تهدید مینماید بیشتر از سایر افراد به این بیمه نامه نیاز خواهند داشت ولی با توجه به هزینه کم خرید این بیمه نامه پیشنهاد میگردد حداقل یک بیمه نامه با سرمایه متناسب برای کلیه افراد خانواده و یا در صورتی که در گروه شغلی یا ورزشی فعالیت مینماییم یک بیمه نامه گروهی متناسب با فعالیتمان خریداری نماییم.