جالب است بدانید اکثر بیمه نامه هایی که خریداری مینماییم به نوعی بیمه مسئولیت هستند.وقتی خودروی خود را بیمه ثالث میکنیم در واقع مسئولیت خود و خودرویمان را در قبال خسارات وارد به دیگران بیمه مینماییم.وقتی خودروی خود را بیمه بدنه میکنیم در واقع مسئولیت خود را نسبت به سرمایه خودمان (خودرو) بیمه مینماییم.در بیمه آتشسوزی میتوانیم مسئولیت خود را در قبال سرایت خسارت به همسایگان بیمه نماییم.مدیران میتوانند مسئولیت خود را در قبال مراجعین به مجتمع ها یا استفاده کنندگان از آسانسور بیمه نمایند.کارفرمایان مسئولیت خود را در قبال کارمندان و کارگران خود بیمه مینمایند.وقتی خودمان را بیمه عمر میکنیم یعنی در واقع مسئولیت خود را در قبال نبودمان نسبت به اعضای خانواده بیمه مینماییم.در مجموع بیمه مسئولیت و پوشش های آن بسیار گسترده است و روز به روز نیز در حال پیشرفت و تولید بیمه نامه های جدید در این رشته بیمه ای هستیم.

مهمترین رشته های مرتبط به بیمه مسئولیت به قرار زیر است:

بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال کارگران و اشخاص ثالث و خسارت مالی وارد به همسایگان

بیمه مسئولیت دارندگان یا سرویس کاران آسانسور یا پله برقی

بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از استخر

بیمه مسئولیت هتل

بیمه مسئولیت جایگاه سوخت

بیمه مسئولیت کارفرمایان در قبال کارکنان واحد های تولیدی،صنعتی و خدماتی

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مراکز تجاری و مسکونی

بیمه مسئولیت مهد کودک

بیمه مسئولیت آموزشگاه

بیمه مسئولیت ورزشگاه