در پروژه هایی نظیر احداث پل ، نصب تجهیزات کارخانه ای ، تجهیز ماشین آلات صنعتی و مواردی از این دست ، خطرات متنوع و متعددی در هر لحظه از پیشبرد کار ، روند کار را تهدید مینماید که به همین دلیل بیمه نامه های جامع مهندسی با تعداد بسیار زیادی پوشش و در رشته های بسیار متنوع جهت تامین نیاز این گونه پروژه ها طراحی شده است .